O RSDDC

NASLOV PROJEKTA PODPORA DELEŽNIKOM NA TRGU DELA V KRVS-
»Regionalno stičišče dostojnega dela Celje – RSDDC«
NAZIV PRIJAVITELJA REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE
NASLOV, POŠTNA ŠT., POŠTA LJUBLJANSKA 14, 3000 CELJE
Celotna vrednost projekta 511.500 EUR
Vrednost sofinanciranja 511.500 EUR
Za obdobje 03.08.2017 do 31.12.2022

Partnerja konzorcija: Združenje delodajalcev Slovenije in Slovenska zveza sindikatov Alternativa

Projekt je namenjen povezovanju in medsebojnemu sodelovanju ključnih deležnikov na trgu dela in bo spodbujal dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih zaposlitvenih pobud in spodbujanja mobilnosti delavcev, prav tako pa se bo spodbujalo tudi trajnostno vključevanje mladih na trg dela.

Aktivnosti in dejavnosti za širjenje ozaveščenosti o konceptu dostojnega dela bodo temeljile na ustreznih strokovno izvedenih raziskavah in analizah, na podlagi katerih bomo razvili model dostojnega dela in ga uresničevali znotraj novoustanovljenega Regijskega stičišča dostojnega dela Celje (RSDDC). V okviru RSDDC bomo za deležnike na trgu dela, s poudarkom na ciljnih skupinah, izvajali različne oblike informiranja, svetovanja, izobraževanja, spodbujali njihovo medsebojno sodelovanje ter izvajali promocijo koncepta dostojnega dela za vse državljane. Organizirali bomo seminarje, delavnice, izobraževanja, konference in druge neformalne dogodke namenjene medsebojnemu povezovanju ključnih deležnikov. Razvili bomo model e-svetovanja z inovativno rešitvijo spletnih webinarjev, informiranja in izobraževanja na področju dostojnega dela ter razvili model ambasadorstva koncepta dostojnega dela. Velik poudarek bomo namenili tudi krepitvi kariernih kompetenc delojemalcev, saj ocenjujemo, da se s krepitvijo le-teh premo sorazmerno zmanjšuje možnost  prekarnega dela.

Dogodki in povezovanje bo organizirano v sodelovanju z različnimi inštitucijami, kot so Zavod RS za zaposlovanje, gospodarske družbe Vzhodne kohezijske regije, občine, Mrežni podjetniški inkubator, obrtno podjetniške zbornice, Celjski sejem, srednje, višje in visokošolske izobraževalne ustanove, osnovne šole, sindikati, delavski sveti in ostale inštitucije v kohezijski regiji. Tovrstno sodelovanje in povezovanje bo omogočilo kvalitetno izvajanje vseh aktivnosti, in sicer glede na potrebe/izražene interese posamezne ciljne skupine, kot tudi zagotavljanje dostopnosti storitev na čim širšem teritorialnem območju vzhodne kohezijske regije, zaradi česar bo izvajanje projektnih aktivnosti omogočeno tudi izven prostorov stičišča.

Problemi, ki so posebej pereči v vzhodni regiji:

 • Odstotek zaposlenih v atipičnih oblikah dela narašča.
 • V strukturi zaposlenih za nedoločen čas prevladujejo starejši zaposleni, katerih delež v skupnem številu zaposlenih ljudi narašča.
 • Najvišja stopnja zaposlenosti je med osebami z višjo/visoko izobrazbo, zaposlena je le vsaka druga oseba z osnovnošolsko izobrazbo.

Ciljne skupine:

 • delodajalci, Obseg vključitve v projekt: 8.558. Način vključitve v projekt: informiranje in obveščanje (8.558 delodajalcev), kot ambasadorji koncepta dostojnega dela (2) seminarji in druge oblike izobraževanja (64 izobraževanj), dogodki z namenom povezovanja in povečanja sodelovanja (11).
 • sindikati, Obseg vključitve v projekt: 102 – Način vključitve v projekt: informiranje in obveščanje (102 sindikata), seminarji in druge oblike izobraževanj (27 izobraževanj), dogodki in konference (2).
 • institucije na trgu dela, Obseg vključitve: 110 – Način vključitve v projekt: osebno svetovanje (vse), seminarji in druge oblike izobraževanj (15 izobraževanj), dogodki in konference (4).
 • zaposleni,
 • brezposelne osebe,
 • iskalci zaposlitve

Komunikacijski doseg projektnih aktivnosti: 30.000

Obseg vključitve v projekt: 5.810

Način vključitve v projekt: izvajanje storitev informiranja in obveščanja (osebno, telefonsko, webinar, e-mail), udeležba na delavnicah, seminarjih in drugih oblikah izobraževanj (80 izobraževanj).

Specifični cilji projekta

 • Vzpostavljena točka povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela (RSDDC)
 • Izvedba kampanje dostojnega dela
 • Razvoj najmanj ene inovativne rešitve na področju (e-)svetovanja, izobraževanja in informiranja.
 • Povišanje ravni ozaveščenosti širše javnosti o pomenu koncepta dostojnega dela na primeru dobrih praks
 • Povišanje ravni ozaveščenosti ključnih deležnikov na trgu dela o ekonomskem in socialnem in drugih vidikih koncepta dostojnega dela

Pričakovani rezultati

 • Ustanovljeno RSSDC
 • Izvedena kampanja dostojnega dela
 • 860 izvedenih storitev informiranja/svetovanja
 • 3 ambasadorji dostojnega dela
 • 55 delavnic/izobraževanj v RSDDC
 • 36 delavnic/izobraževanj izven RSDDC

Dejavnosti bodo namenjene informiranju in svetovanju posameznikov na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter osveščanju delavcev-izvajalcev, delodajalcev-naročnikov o celotnem spektru negativnih posledic nezakonite uporabe atipičnih oblik dela. V okviru projekta se bodo izvajale številne dejavnosti, s poudarkom na promociji koncepta dostojnega dela za vse državljane.

Delavnice in ostale oblike izobraževanj bodo potekale na vnaprej določeno tematiko, nanje pa bodo namenoma vabljeni predstavniki različnih ciljnih skupin. Na takšnih oblikah izobraževanja bomo poudarjali praktične primere, spodbujali aktivno sodelovanje udeležencev in odprto konstruktivno komunikacijo na določeno temo. Delavnice bodo vodili izkušeni strokovnjaki z razvitim občutkom za ljudi ter opolnomočenje posameznikov iz različnih ciljnih skupin.

Na konferencah, ki bodo potekale na način ex cathedra bomo na koncu vsakega tematskega sklopa zagotovili čas za morebitno odprto konstruktivno komunikacijo med udeleženci in predavatelji.

Organizaciji in izvedbi dogodkov, katerih glavni namen bo spodbujanje medsebojnega sodelovanja in povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela, torej tudi pripadnikov različnih ciljnih skupin, bomo posvečali posebno pozornost. K sodelovanju pri organizaciji in izvedbi bomo povabili različne deležnike na trgu dela, pa tudi druge organizacije (podjetja, skupnosti …) in institucije, ki bodo želele prispevati svoje poglede in znanje. Tematsko bomo dogodke oblikovali na podlagi pregleda pogosto prejetih vprašanj s strani različnih ciljnih skupin, odgovore nanje pa bomo pripravili z namenom predstavitve predmetne problematike različnim deležnikom in ciljnim skupinam na zanje zanimiv način, s poudarkom na morebitnih odprtih vprašanjih, ki bodo lahko vodila v konstruktivno debato na dogodku. Dogodek bo potekal pod vodstvom izkušenega moderatorja/predavatelja z razvitim občutkom za ljudi ter opolnomočenje posameznikov iz različnih ciljnih skupin.

K večjemu sodelovanju in povezovanju različnih ciljnih skupin bo neposredno pripomoglo RSDDC kot osrednji fizični prostor, namenjen neformalnemu srečevanju vseh (ne glede na njihovo pripadnost določeni ciljni skupini), ki jih bo RSDDC s svojim delovanjem uspel privabiti k udeležbi na njegovih raznovrstnih dejavnostih. Ključnega pomena za uspešno delovanje stičišča bo ustrezna in dobro zasnovana ter izvedena oglaševalska kampanja, kot je predvidena v načrtu projektnih aktivnosti.

Skladno z navedenim predvidevamo izvedbo najmanj 6 skupnih akcij, pri katerih bodo sodelovali tako pripadniki različnih ciljnih skupin, kot tudi različni ključni deležniki na trgu dela in ostale zainteresirane organizacije:

 • Izvedba analiz statističnih podatkov ter dejanskega stanja, povezanih s področjem dela in delovnih razmerij, ter priprava poročil
 • Študijski obiski, namenjeni predstavitvi dobrih praks s področja uveljavljanja koncepta dostojnega dela
 • Ambasadorstvo koncepta dostojnega dela
 • Oblikovanje nabora tematik za obravnavo na izobraževanjih, tekom informiranja in svetovanja
 • Izvedba konferenc in dogodkov
 • Priprava priporočil za izvajalce politik in socialne partnerje