CILJNE SKUPINE

Ključne ciljne skupine projekta RSDDC so:

  1. zaposleni,
  2. brezposelne osebe,
  3. iskalci zaposlitve,
  4. delavcev,
  5. sindikati,
  6. institucije na trgu dela.

Potrebe zaposlenih, brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve se kažejo v ustrezni informiranosti glede njihovih pravic, ki izhajajo iz dela. Kar pa je bistveno, potrebujejo dohodek iz dela in takšen način dela, ki jim bo omogočal dostojno življenje. To nujno ne pomeni zaposlitve za nedoločen čas, lahko je tudi zaposlitev za določen čas, ki pa mora biti urejena na način, da svoje delo opravljajo enakopravno glede na tiste, ki delo opravljajo po pogodbi za delo za nedoločen čas. Za svoje delo morajo prejeti primerno plačilo, delo mora potekati v zdravem delovnem okolju (psihofizični vidik). Delo mora biti organizirano na način, da ima posameznik dovolj časa za počitek, rekreacijo in družino. Dohodek iz dela mora posamezniku omogočiti njegovo nadaljnjo osebno rast (vseživljenjsko učenje in izobraževanje, krepitev socialnih, družbenih in poklicnih kompetenc).
Komunikacijski doseg projektnih aktivnosti: 30.000
Obseg vključitve v projekt: 5.810
Način vključitve v projekt: izvajanje storitev informiranja in obveščanja (osebno, telefonsko, webinar, e-mail), udeležba na delavnicah, seminarjih in drugih oblikah izobraževanj (80 izobraževanj).

Potrebe delodajalcev so, da imajo v vsakem trenutku na razpolago dovolj ustrezno kvalificirane delovne sile, s pomočjo katere lahko izvajajo dejavnost podjetja, ki ne le omogoča obstoj temveč tudi nadaljnji razvoj podjetja. To pa je možno le, če je ustvarjena primerna dodana vrednost na zaposlenega. Ker se poslovni subjekt spreminja in prilagaja spremembam v lokalnem in z zamikom tudi globalnim spremembam, ima delodajalec potrebo po fleksibilnosti zaposlovanja svoje delovne sile. Za delodajalca so poleg poklicnih kompetenc, s katerimi razpolaga posamezni zaposleni, pomembni tudi stroški njegovega dela. Zato mora delodajalec vedno stremeti k ustreznemu razmerju med stroški dela in ustvarjeno dodano vrednostjo na zaposlenega.
Obseg vključitve v projekt: 8.558.
Način vključitve v projekt: informiranje in obveščanje (8.558 delodajalcev), kot ambasadorji koncepta dostojnega dela (2) seminarji in druge oblike izobraževanja (64 izobraževanj), dogodki z namenom povezovanja in povečanja sodelovanja (11).

Potrebe sindikatov so, da razpolagajo z znanjem z delovnopravnega področja, da poznajo atipične oblike dela in sodobne oblike dela, da so seznanjeni s konceptom dostojnega dela in vidiki trajnostnega upravljanja delodajalcev s človeškimi viri.
Obseg vključitve v projekt: 102
Način vključitve v projekt: informiranje in obveščanje (102 sindikata), seminarji in druge oblike izobraževanj (27 izobraževanj), dogodki in konference (2).

Potrebe institucij na področju trga dela so: poznavanje delovnopravne zakonodaje, vseh obstoječih oblik dela, koncepta dostojnega dela, poznavanje potreb trga dela v pogledu kariernih kompetenc brezposelnih in iskalcev zaposlitve.
Obseg vključitve: 110
Način vključitve v projekt: osebno svetovanje (vse), seminarji in druge oblike izobraževanj (15 izobraževanj), dogodki in konference.